پژواک نیکی و بدی

«جزای نیکی و بدی هم درین جهان به تو رسد و چون با کسی نیکویی کنی، بنگر که در وقت نیکویی‌کردن، هم چندان راحت که بدان کس رسد در دل تو راحت و خوشی پدید آید. و اگر با کسی بدی کنی، هم چندان رنج که بدو رسد در دل تو ضجرت و گرانی رسیده باشد، چون به حقیقت بنگری بی‌ضجرت تو رنج از تو به کس نرسد.»
#قابوس‌نامه، باب ششم

? هنگامی‌که خوبی می‌کنیم، حال خوشی داریم و هنگامی‌که بدی می‌کنیم، حال ما هم ناخوش است، هرچند ممکن است به روی خودمان نیاوریم. اما برخی می‌گویند «دلم خنک شد، چون حقش بود». آیا راست می‌گویند؟

هین دل خود را تمام در کف دلبر سپار
تا که نپوسد دلت در حسد و کینه‌ای

مولوی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *