کوروش

کوروش: بنیان‌گذار فرمان‌روایی هخامنشیان که به دلیل مدارا با مردمان سرزمین‌های زیر فرمانش از پشتیبانی گروه‌های وسیعی از مردم جهان برخوردار شد.

Related Entries