هخامنشیان

هخامنشیان: خاندان ایرانی که از ۵۵۹ پ‌م تا ۳۲۱ پ‌م بر ایران بزرگ و بخش‌هایی پهناور از آسیا و شرق اروپا فرمان راندند. کوروش بزرگ این فرمانروایی را بنیان نهاد و داریوش بزرگ آن را به اوج رساند.

Related Entries