برمکیان

برمکیان: خاندان ایرانی که برخی از آن‌ها به وزارت دستگاه خلافت عباسیان برگزیده شدند. آن‌ها از دانشمندان دوره‌ی اسلامی پشتیبانی کردند و سرانجام به فرمان خلیفه‌های عباسی از میان برداشته شدند.

Related Entries