آهن‌ربای الکتریکی

آهن‌ربای الکتریکی: ابزاری که با پیچاندن سیم به دور فلزی مانند آهن و سپس گذراندن جریان الکتریکی از آن ساخته می‌شود.

Related Entries