غزنویان

غزنویان: فرمان‌روایانی ترک‌نژاد که از۳۶۶ق/۹۷۷م تا ۵۸۳ق/۱۱۸۶م بر خراسان بزرگ و بخش‌هایی از شمال هند، فرمان راندند. محمود غزنوی از جنگاورترین آن‌ها بود اما پسرش مسعود از سلجوقیان شکست خورد.

Related Entries