گندی‌شاپور

گندی‌شاپور: شهری باستانی در خوزستان ایران که پزشکان آن نقشی چشمگیر در پایه‌ریزی پزشکی دوره‌ی اسلامی داشت.

Related Entries