سامانیان

سامانیان: خاندان ایرانی که از ۲۶۱ق/ ۸۱۹ م تا ۳۸۹ ق/۹۹۹ م بر خوارزم، خراسان، سیستان و کرمان حکومت کردند و باعث رشد  و شکوفایی زبان فارسی دری شدند.

Related Entries